Rzeczoznawca – wyceny majątkowe Marek Nawalaniec

Wyceniamy dla Państwa od 1996 roku.

Wycena przedsiębiorstw

wycena przedsiębiorstw, firm Kraków – podstawowe informacje

Wyceną przedsiębiorstw nazywamy czynność zmierzającą do określenia wartości firmy wyrażoną w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu metod wyceny.

Wycena spółki

Pod kątem finansów wyceną spółki określa się proces, którego celem jest wskazanie wartości składników majątkowych przedsiębiorstwa. Określenie wartości może dotyczyć papierów wartościowych, całych przedsiębiorstw, a także należących do nich wartości prawnych i niematerialnych takich jak znaki handlowe lub patenty.

Zasadniczym celem określenia wartości przedsiębiorstwa, spółki, firmy jest sporządzenie opinii na temat wartości przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procedur niezbędnych do bezstronnego i rzetelnego określenia wartości. Wycena firm jest traktowana jako miara określająca wartość, która ułatwia wymianę gotówki na prawa (przykładowo w spółkach akcyjnych).

Wycena przedsiębiorstw i firm, ekspertyza techniczna, środki trwałe

Określenie wartości spółki jest realizowane dla potrzeb między innymi:

 • podatkowych,
 • umów kupna/sprzedaży,
 • postępowań upadłościowych, układowych czy likwidacyjnych,
 • scalania lub podziału przedsiębiorstw,
 • weryfikacji zdolności kredytowych
 • postępowań cywilnoprawnych

Sporządzenie wyceny jest ściśle związane z funkcją jaką ma spełnić. Podstawowymi funkcjami jakie powinna spełniać wycena to m.in.:

 • doradcza (decyzyjna) – głównym zadaniem tej funkcji jest dostarczenie niezbędnych informacji o przedsiębiorstwie w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi;
 • argumentacyjna – zadaniem tej funkcji jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości; te informacje mogą wzmocnić siłę przetargową jednej ze stron prowadzących negocjację;
 • mediacyjna – jej zadaniem jest dostarczenie informacji dotyczących wartości spółki w przypadku transakcji kapitałowych, w których strony mają rozbieżne zdania na temat wartości;
 • zabezpieczająca – pozwala dostarczyć informacji na temat wartości przedsiębiorstwa w celu ustrzeżenia się przed negatywnymi skutkami w sporach na tle wartości;
 • informacyjna – pozwala dostarczyć informacji niezbędne dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Kompleksowa wycena przedsiębiorstw

Wycenę przedsiębiorstwa wykonuje się na podstawie następujących metod:

Metody majątkowe

Polegają na określeniu różnicy między całością aktywów a pasywów obcych dla przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się w nich metodę księgową bazującą na bilansie, metodę odtworzeniową, która określa koszty, jakie przedsiębiorstwo musi ponieść, żeby odtworzyć cały swój majątek i metodę wartości likwidacyjnej, która jest sumą cen do uzyskania poprzez sprzedaż składników przedsiębiorstwa.

DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Metoda polega na wskazana przyszłych przepływów pieniężnych firmy, a w następnym kroku na ich sprowadzeniu do wartości bieżącej, co określane jest mianem zdyskontowania zgodnie z współczynnikiem dyskontującym. Podliczone zdyskontowane przepływy pieniężne określają wartość firmy.

Metoda mnożnikowa lub metoda porównawcza

Metoda ta określa wartość badane firmy na bazie wyceny porównywalnych firm, które notowane są na giełdzie i wykorzystuje dane pochodzące z rynku niepublicznego dotyczące kupna i sprzedaży firm podobnych.

Metody opcyjnie

Metody te używane są przy wycenie określonych rodzajów aktywów. Przykładami są opcja kupna oraz opcja sprzedaży i aktywów, które mają części opcyjnie. Do obliczeń zgodnie z zasadami tej metody stosuje się zaawansowane narzędzia matematyczne. Najczęściej stosowanym modelem wyceny przedsiębiorstwa jest model wyceny opcji Blacka-Scholesa.

Metoda dochodowa

Stosowana jako najbardziej uniwersalna i najlepiej oddająca aktualną sytuację i wartość firmy. Polega ona na określeniu wartości firmy i powiązaniu jej z generowanymi przez nią dochodami, w tym wolnymi przepływami pieniężnymi, zyskami i dywidendą.

Dobór metody wyceny przedsiębiorstwa jest głównie zależny od przeznaczenia tego rodzaju operacji. Również czynnikiem determinującym daną metodę jest dostęp do danych oraz stan przedsiębiorstwa oraz gospodarki. Z metod majątkowych korzysta się głównie w trakcie spraw sądowych. Zawierają one zrozumiałe dane dla osób be stosowanego doświadczenia w dziedzinie finansów.

Metody porównawcze wykorzystuje się przeważnie:

przy wycenach w funduszach powierniczych;

bankowości inwestycyjnej;

dla firm i spółek, które są w trakcie przejęć i fuzji.

Z metod dochodowych DCF korzysta się głównie w podobnych celach co metody porównawcze. Metody mieszane stosujemy jako połączenie metod porównawczej i dochodowej.


Warto poszukiwać usługodawców, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem. Ważna jest również otwartość specjalistów. Wycena przedsiębiorstwa jest złożonym procesem i jako klient powinniśmy czuć się swobodnie, zadając pytania dotyczące usługi.