Wycena maszyn i urządzeń

wycena maszyn i urządzeń Kraków – podstawowe informacje

Wycena ruchomości (środków trwałych) w przedsiębiorstwie czy też ruchomości prywatnych także znajduje się w ofercie naszej firmy. Prowadzimy między innymi wycenę maszyn i urządzeń, a także innych typów środków trwałych na zlecenie klientów.

Przedstawiamy krok po kroku jak wyceniamy ruchomości wraz z definicjami, które są z nią związane. Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu w zrozumieniu specyfiki wyceny ruchomości.

wycena maszyn i urządzeń Rzeczoznawca Kraków

Aktualnie stosuje się dwie różne definicje określające wartość ruchomości, czyli inaczej środków trwałych.


I definicja wartości maszyn i urządzeń

Pierwsza z nich dotyczy wartości rynkowej ruchomości, czyli ilości pieniędzy, jaką potencjalny kupujący mógłby zapłacić wtedy, gdy ruchomość mogłaby być sprzedana na następujących warunkach:

Dodatkowo istnieje kilka definicji wartości rynkowych. Są one stosowane zależnie od celu. Są to wartości rynkowe:


W tym zakresie mowa także o wartości pozostałości oraz wartości złomu:

Wartością pozostałości określa się cenę przewidywaną, jaka zostanie osiągnięcia ze sprzedaży danego środka technicznego. Środek ten nie nadaje się przy tym do dalszego wykorzystywania, ale jednocześnie posiada elementy, które mogą być użyte.

Wartością złomu określa się cenę, która dotyczy parametru ciężaru danego środka trwałego. W tym celu przeprowadza się także jej demontaż oraz pocicie na mniejsze części. Przy określaniu wartości złomu trzeba też często uwzględnić związane z tymi koszty, ponieważ ewentualnie poniesione nakłady z tego tytułu mogą przekroczyć przychód uzyskany ze sprzedaży złomu.

Wobec tego wartość rynkowa środka trwałego zgodnie z I definicją jest ściśle uzależniona od danej sytuacji, w której środek jest zbywany.


wycena maszyn i urządzeń Kraków – podstawowe informacje

II definicja wartości maszyn i urządzeń

Pod pojęciem drugiej definicji wartości nieruchomości znajduje się wartość godziwa. Wartość godziwa jest wprowadzona w przepisach Ustawy o rachunkowości i nieraz jest utożsamiana z definicją wartości rynkowej, niemniej następują pomiędzy nimi różnice.

Wartość godziwa dotyczy w szczególności faktycznej, rzeczywistej wartości konkretnej ruchomości, za jaką określony środek można by zbyć. W przypadku wartości godziwej nie muszą obowiązywać kryteria, które dotyczą wartości rynkowej, ważna jest tylko cena sprzedaży ruchomości. O wartości godziwej mówi się w związku z tym najczęściej w przypadku wprowadzania środka do ewidencji, amortyzacji, czyli jest to definicja odwołująca się do spraw rachunkowych, związanych stricte z działalnością gospodarczą.


wycena maszyn i urządzeń Kraków – podstawowe informacje

1. Cel wyceny ruchomości

Po wprowadzeniu definicji przedstawiamy możemy przejść do dalszego punktu, czyli ustalenia celu, w którym będzie się określało wartość ruchomości – przyjmujemy, że ruchomościami określa się takie obiekty jak urządzenia, maszyny, środki transportu, wyposażenie, na przykład umeblowanie.

Najczęściej celem wyceny maszyn i urządzeń jest ten sam cel, który dotyczy wyceny nieruchomości – określenie wartości danego środka trwałego. W tych przypadkach stosuje się podobne przepisy prawne, dlatego w przypadku określenia amortyzacji stosuje się zapisy Ustawy o rachunkowości, w przypadku uzyskania kredytu jest to Ustawa bankowa, natomiast przy określaniu spadku Ustawa o spadkach i darowiznach. W związku z tym określamy następujące cele wyceny ruchomości:

transakcja kupna-sprzedaży – to najczęstszy cel określania wartości ruchomości. W tym przypadku wyznacza się wartość zwykle w celu negocjacji cenowych między sprzedawcą a kupującym. Przygotowany operat szacunkowy (opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego) może dotyczyć obu stron lub tylko jednej strony, która zleciła jego przygotowanie

tworzenie spółek lub fuzja spółek – w tym przypadku wykonuje się wycenę dwóch lub też większej liczby podmiotów gospodarczych, gdy mają one połączyć się w jedną. Wycena służy do wyznaczenia majątku poszczególnych spółek, aby jasno określić ich wkład w nową spółkę

pożyczki, kredyty, leasingi – wycena służy do określenia wartości ruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczek, kredytów, leasingu

amortyzacja – stosujemy jest w przypadku określenia wyniku finansowego firmy. Amortyzacja jest składnikiem kosztów, które włączamy w koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa, dlatego wykonanie odpisu amortyzacyjnego ma wpływ na obniżenie dochodu opodatkowanego

analizy inwestycyjne – wycena jest przeprowadzana przy modernizacjach, rozbudowach, zmianie lokalizacji przedsiębiorstwa. W tym przypadku może ona także dotyczyć wskazania wartości zastąpienia maszyny nowej po jej zamontowaniu i uruchomieniu

upadłość – wycena majątku jest przeprowadzana po to, aby określić wartość likwidacyjną przy sprzedaży wymuszonej
i w innych celach dotyczących konkretnej sytuacji


wycena maszyn i urządzeń Kraków – podstawowe informacje

2. Wycena ruchomości przez rzeczoznawcę

Po określeniu celu wyceny ruchomości osoba chcąca skorzystać z usługi powinna znaleźć rzeczoznawcę, który się jej podejmie. Ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że wartość ruchomości, które są związane z gruntem na stałe, jest przedmiotem pracy rzeczoznawcy majątkowego. Środkami trwałymi związanymi z gruntem określa się te środki, które w wyniku zdemontowania wpływają na naruszenie funkcji budynków, czyli po ich demontażu budynek nie będzie mógł spełniać swojego celu.

Środki trwałe niezwiązane z gruntem

Natomiast w przypadku określania wartości ruchomości niezwiązanych z gruntem, na przykład maszyn i urządzeń, konieczne jest znalezienie rzeczoznawcy posiadającego stosowne do tego uprawnienia. Rzeczoznawca powinien posiadać uprawnienia nadane przez stowarzyszenia, które zrzeszają rzeczoznawców w tej branży, czyli rzeczoznawców o profilu technicznym. Także innego rodzaju specjalista potrzebny będzie do wycenienia pojazdu – potrzebne będzie skorzystanie z usług rzeczoznawcy samochodowego, który uzyskał stosowne uprawnienia Ministerstwa Infrastruktury.

Jakich informacji/parametrów potrzebuje rzeczoznawca do wyceny maszyny?

Przy przeprowadzaniu wyceny środków trwałych rzeczoznawca musi uzyskać informacje na temat parametrów wycenianej ruchomości. Są to następujące dane:

Rzeczoznawcy zadają w związku z tym pytania klientom, aby dowiedzieć się także, jak maszyna działa, jakie jest jej przeznaczenie, także pytania dotyczą opisu konstrukcyjnego środka trwałego, wydajności, remontów i napraw danego urządzenia lub maszyny. W ten sposób możemy najbardziej precyzyjnie określić stan majątku, który w stosunku do początkowej wartości może być obniżony lub podwyższony.


Przyczyny wzrostów i obniżenia wartości środków trwałych

Przy wycenianiu środka trwałego może nastąpić wzrost wartości księgowej środka lub też jej obniżenie. Dzieje się tak z następujących przyczyn:
ubytek wartości następuje z przyczyn technicznych – inaczej mówimy o fizycznej utracie wartości środka trwałego. Jest on spowodowany zjawiskami fizycznymi, czyli dotyczy zużycia fizycznego urządzenia lub maszyny, na przykład tarcia
ubytek wartości następuje z przyczyn funkcjonalnych – dotyczy zmian materiałowych, konstrukcyjnych urządzenia lub maszyny, jej obniżonej sprawności, wyższej energochłonności. Mowa wtedy o czynnikach wewnętrznych i zużyciu funkcjonalnym
ubytek wartości następuje z przyczyn ekonomicznych – wpływają na niego czynniki zewnętrzne, na przykład jest to brak określonych surowców, brak siły roboczej, zmiana przepisów prawa, zmiana przepisów związanych z ochroną środowiska, obniżenie popytu


wycena maszyn i urządzeń Kraków – podstawowe informacje

3. Podejście do wyceny ruchomości

W wycenie ruchomości stosuje się najczęściej dwa podejścia.

Podejście kosztowe

To najczęściej stosowana technika, niemniej według specjalistów nie powinniśmy jej traktować jako nadrzędną. W szczególności powinniśmy ją wykorzystywać w przypadku braku rynku na konkretne produkty lub też podczas przeprowadzania wyceny w celach ubezpieczeniowych, gdy dotyczy to pełnej likwidacji szkody.

W podejściu kosztowym punktem pierwotnym jest wskazanie wartości rynkowej nieruchomości na postawie kosztów zastąpienia czy też kosztów odtworzenia nowego środka trwałego, który jest analogiczny w kwestii swojej funkcji. Koszty dodatkowo obniża się z powodu występujących przyczyn fizycznych, ekonomicznych oraz funkcjonalnych wymienionych powyżej. Inaczej podejście kosztowe nazywamy także metodą odtworzeniową. W obliczeniach wykorzystuje się następujący wzór:

Wr = C x (1-Z) x (1-F) x (1-E)

gdzie:
Wr – wartość rynkowa
C – koszt odtworzenia lub zastąpienia środka technicznego nowego
Z – stopień zużycia z przyczyn fizycznych
F – stopień zużycia z przyczyn funkcjonalnych
E – stopień zużycia z przyczyn ekonomicznych

W tym przypadku, gdy konieczne jest określenie zużycia środka trwałego i jego ubytków, obliczenie przeprowadzamy przy wzięciu pod uwagę analizy wieku oraz okresu życia środka trwałego. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której trzeba określić efektywny wiek użytkowania środka trwałego, a także powiązany z nim spodziewany okres użytkowania. Stosujemy następujący wzór:

C = Cn x (1-1/100 x Zp) x K x Wu

gdzie:
C – wartość aktualna obiektu [zł]
Cn – cena nowego obiektu [zł]
Zp – zużycie potencjału eksploatacyjnego środka: Zp=Te/t, przy czym Te – liczba lat eksploatacji środka (maszyny), t – możliwy czas eksploatacji środka (maszyny)
K – współczynnik nowoczesności obliczony wg formuły: K=1-&(Te – 1), przy czym & – współczynnik empiryczny w przedziale 0,00 – 0,03
Wu – współczynnik urynkowienia uwzględniający relacje cen na rynku obiektów używanych

Aktualnie w praktyce najczęściej wykorzystuje się pierwszy z przedstawionych worów, ponieważ pozwala on wykazać najbardziej prawdopodobnie wartość ruchomości z uwzględnieniem czynników rynkowych.


Podejście porównawcze

Metodę wykorzystuje się głównie w przypadku porównywania parami środków trwałych. Podejście porównawcze bazuje na wykonaniu analizy bieżących transakcji sprzedaży oraz kupna, czyli na podstawie cen ofertowych dotyczących podobnych środków technicznych do tych będących przedmiotem wyceny. W ten sposób można określić wartość najbardziej bliską aktualnej cenie transakcyjnej. Do wyznaczania wartości stosuje się porównanie do analogicznych środków trwałych, które są aktualnie w obrocie.

W tej procedurze wyceny maszyn i urządzeń konieczne jest zebranie istotnych informacji wpływających na wartość. To w szczególności:

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Państwu w poznaniu podstawowych informacji związanych z wyceną środków trwałych. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.


Warto poszukiwać usługodawców, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem. Ważna jest również otwartość specjalistów. Wycena maszyn i urządzeń jest złożonym procesem i jako klient powinniśmy czuć się swobodnie, zadając pytania dotyczące usługi.