+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wycena środków trwałych

Środkami trwałymi określa się aktywa trwałe i rzeczowe, a także zrównane z nimi. Środkiem trwałym jest tylko ten środek, który ma przewidywalny okres ekonomicznej używalności określony jako dłuższy niż rok. Środkami trwałymi nie nazywamy tych środków, które podlegają zużyciu całkowitemu podczas jednokrotnego cyklu produkcyjnego, ale zużywają się stopniowo poprzez przeniesienie swojej wartości na produkty wytwarzane przy ich użyciu.

Do środków trwałych zaliczamy:
• nieruchomości – budynki, w tym lokale stanowiące odrębną własność, lokale spółdzielcze, własnościowe, prawa do lokali użytkowych i mieszkalnych, grunty oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów
• urządzenia, maszyny
• środki transportu
• ulepszenia w obcych środkach trwałych
• inwentarz żywy

Środki trwałe w rachunkowości
W aktywach jednostki dane o środkach trwałych zawierane są w trzech pozycjach, w tym:
• jako środki trwałe
• jako środki trwałe podczas budowy
• jako środki trwałe będące inwestycjami

Wycena środków trwałych
Wycenę przeprowadza się dla wszystkich wymienionych wcześniej kategorii w dniu nabycia środka trwałego lub jego wytworzenia oraz na dzień bilansowy. Jeżeli środek trwały jest współwłasnością firmy, wtedy wycena następuje proporcjonalnie do jej udziału w jego wartości.

Środki trwałe wycenia się według następujących czynników:
• cena nabycia – dotyczy nabycia odpłatnego. Obejmuje cenę zakupu środka trwałego bez podlegających odliczeniu podatków VAT oraz akcyzowego. Przy towarach importowanych cena nabycia jest powiększona o koszty związane z zakupem, przystosowaniem do użytkowania, na przykład transportem, ubezpieczeniem
• koszt wytworzenia – dotyczy środków własnych wytworzonych przez firmę we własnym zakresie. Koszty wytworzenia włączają koszty związane bezpośrednio z wyprodukowaniem konkretnego towaru, czyli materiały, wynagrodzenia bezpośrednie, a także koszty pośrednie, czyli koszty produkcji, stałe koszty pośrednie produkcji w ramach zdolności produkcyjnej. Gdy proces wytwarzania środka trwałego jest długotrwały i kosztowny, wtedy koszty jego wytwarzania podwyższa się o koszty obsługi zobowiązań finansowań, które potrzebne były do tego celu, a także różnice kursowe dodanie i ujemne związane z finansowaniem, które zostały poniesione aż do czasu przekazania środka do użytku
• wartość godziwa – dotyczy zamian oraz darowizn. Wartością godziwą określa się sumę, za jaką określony środek trwały może być wymieniony, a zobowiązanie uiszczone, gdy przeprowadzona byłaby transakcja rynkowa pomiędzy dwoma zainteresowanymi kontrahentami. Wartość godziwa może być odbiciem aktualnej ceny sprzedaży rynkowej

Zmiana wartości środków trwałych
Podwyższenie wartości środków trwałych następuje jako efekt:
• przeszacowania – dotyczy wtedy wartości początkowej oraz dotychczasowego umorzenia. Przy przeszacowaniu na drodze rozporządzenia Ministra Finansów wartość początkowa, umorzenie, a także połączone z nimi wartość netto podwyższają się. Samodzielnie nie można dokonać przeszacowania
• ulepszenia – ma miejsce wtedy, gdy ma przeprowadzona zostaje rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja czy modernizacja lub adaptacja (według prawa podatkowego), co wpływa na zwiększenie wartości środka trwałego. W rezultacie po wykonaniu ulepszenia wartość użytkowa środka jest wyższa od wartości w momencie przyjęcia go do użytku. Ulepszenie nie odnosi się do remontów, których celem jest nadanie środkowi poprzedniej wartości, ale na przykład do podwyższenia jakości produktu, polepszenia zdolności wytwórczej

Zmniejszenie wartości środków trwałych następuje jako efekt:
• wykonania odpisów amortyzacyjnych – proces amortyzacji polega na utracie wartości przez środek trwały, na przykład na skutek zużycia fizycznego i ekonomicznego, co następuje stopniowo. Odpisy amortyzacyjne nie dotyczą gruntów niesłużących wydobyciu kopalin z wykorzystaniem metody odkrywkowej, a także innych wskazanych w prawie środków
• trwałej utraty wartości środka trwałego – proces ma miejsce wtedy, gdy pojawia się prawdopodobieństwo, że posiadany środek trwały nie da w przyszłości częściowo lub całościowo prognozowanych korzyści ekonomicznych. Sytuacja ta dotyczy przykładowo wystąpienia niekorzystnych zmian, przekazania środka do likwidacji. Proces utraty wartości może być odwrócony poprzez ustanie przyczyn

Podsumowując, na wartość środka trwałego wpływają:
+ cena nabycia, koszty wytworzenia lub wartość godziwa
+ wartość ulepszenia
+ wartość przeszacowania
– odpisy amortyzacyjne
– trwała utrata wartości

Środki trwałe w budowie
Środkami trwałymi w budowie określamy środki trwałe, które są obecnie w procesie budowy, ulepszenia lub montażu. To na przykład koszty nabycia gruntów, prac budowlanych i montażowych, nadzoru inwestycyjnego, dokumentacji – projektów i kosztorysów. Wycena następuje poprzez wysokość ogólnych kosztów, które są powiązane bezpośrednio z ich nabyciem czy też wytworzeniem, a które są pomniejszone o odpisy dotyczące trwałej utraty wartości przez środek trwały. Kosztami są głównie podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek akcyzowy, opłaty związane z obsługą zobowiązań dotyczących finansowania oraz różnice kursowe, które są zmniejszone o przychody z tytułu różnic kursowych występujące do czasu przekazania środka trwałego do użytku. W przypadku środków trwałych w budowie nie wykonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe jako inwestycje
Do środków trwałych jako inwestycje, zalicza się te, które zostały zakupione jako korzyść ekonomiczna. Takie środki trwałe wycenia się dnia, którego został one wprowadzone do ewidencji dla ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, a dla dnia bilansowego zgodnie z zasadami obejmującymi środki trwałe. Można także zastosować wycenę według wartości godziwej, która na ogół pokrywa się z ceną rynkową nieruchomości.

Jeśli działalność przedsiębiorstwa nie będzie kontynuowana, wtedy jej aktywa, w tym również środki trwałe, wyceniane są po cenach sprzedaży netto, jakie można by uzyskać. Ceny te jednak nie mogą być wyższe od cen nabycia bądź kosztu wytworzenia, które pomniejszone są o przeprowadzone dotychczas odpisy amortyzacyjne oraz dotyczące trwałej utraty wartości. Na cenę sprzedaży netto składają się cena sprzedaży pomniejszona o podatek VAT, podatek akcyzowy, upusty i inne obniżki, koszty przystosowania środka do trwałego i sprzedaż i z dodaniem dotacji przedmiotowej zgodnie z ustawą budżetową.

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Certyfikaty i dyplomy

Certyfikaty i dyplomy

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy Państwu certyfikaty oraz dyplomy uzyskane przez inż. Marka Nawalańca.  Załączone dokumenty przedstawiają posiadane przez naszą firmę Więcej

Rzeczoznawca SIMP

Rzeczoznawcy SIMP

Rzeczoznawca SIMP jest firmą skupiającą rzeczoznawców w różnych specjalnościach. Są to specjaliści w zakresie maszyn, urządzeń, technologii (rzeczoznawcy SIMP), rzeczoznawcy Więcej