+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Wyceną przedsiębiorstw nazywamy czynność zmierzającą do określenia wartości firmy wyrażoną w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu metod wyceny.

Pod kątem finansów wyceną spółki określa się proces, którego celem jest wskazanie wartości składników majątkowych przedsiębiorstwa. Określenie wartości może dotyczyć na przykład papierów wartościowych, całych przedsiębiorstw, a także należących do nich wartości prawnych i niematerialnych takich jak znaki handlowe lub patenty.

Zasadniczym celem określenia wartości spółki jest sporządzenie opinii na temat wartości przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procedur niezbędnych do bezstronnego i rzetelnego określenia wartości. Wycena firm jest traktowana jako miara określająca wartość, która ułatwia wymianę gotówki na prawa (przykładowo w spółkach akcyjnych).

Określenie wartości spółki jest realizowane dla potrzeb m.in.:

* podatkowych,

* umów kupna/sprzedaży,

* postępowań upadłościowych, układowych czy likwidacyjnych,

* scalania lub podziału przedsiębiorstw,

* weryfikacji zdolności kredytowych

* postępowań cywilnoprawnych

Sporządzenie wyceny jest ściśle związane z funkcją jaką ma spełnić. Podstawowymi funkcjami jakie powinna spełniać wycena to m.in.:

* funkcja doradcza (decyzyjna) – głównym zadaniem tej funkcji jest dostarczenie niezbędnych informacji o przedsiębiorstwie w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi;

* funkcja argumentacyjna – zadaniem tej funkcji jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości które mogą wzmocnić siłę przetargową jednej ze stron prowadzących negocjację;

* funkcja mediacyjna – jej zadaniem jest dostarczenie informacji dotyczących wartości spółki w przypadku transakcji kapitałowych, w których strony mają rozbieżne zdania na temat wartości;

* funkcja zabezpieczająca – pozwala dostarczyć informacji na temat wartości przedsiębiorstwa w celu ustrzeżenia się  przed negatywnymi skutkami w sporach na tle wartości;

* funkcja informacyjna – pozwala dostarczyć informacji niezbędne dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Kompleksowa wycena przedsiębiorstw

Wycenę przedsiębiorstwa wykonuje się na podstawie następujących metod:

Metody majątkowe

Są stosowane często i są także najstarsze. Polegają na określeniu różnicy między całością aktywów a pasywów obcych dla przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się w nich metodę księgową bazującą na bilansie, metodę odtworzeniową, która określa koszty, jakie przedsiębiorstwo musi ponieść, żeby odtworzyć cały swój majątek, a także metodę wartości likwidacyjnej, która jest sumą cen do uzyskania poprzez sprzedaż składników przedsiębiorstwa.

Metoda DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Metoda polega na wskazana przyszłych przepływów pieniężnych firmy, a w następnym kroku na ich sprowadzeniu do wartości bieżącej, co określane jest mianem zdyskontowania zgodnie z współczynnikiem dyskontującym. Podliczone zdyskontowane przepływy pieniężne określają wartość firmy.

Metoda mnożnikowa lub metoda porównawcza

Metoda ta określa wartość badane firmy na bazie wyceny porównywalnych firm, które notowane są na giełdzie. Wykorzystuje także dane pochodzące z rynku niepublicznego dotyczące kupna i sprzedaży firm podobnych.

Metody opcyjnie

Metody te używane są przy wycenie określonych rodzajów aktywów, na przykład opcji kupna czy opcji sprzedaży, a także aktywów, które mają części opcyjnie. Do obliczeń zgodnie z zasadami tej metody stosuje się zaawansowane narzędzia matematyczne. Najczęściej stosowanym modelem wyceny przedsiębiorstwa jest model wyceny opcji Blacka-Scholesa.

Metoda dochodowa

Stosowana jako najbardziej uniwersalna i najlepiej oddająca aktualną sytuację i wartość firmy. Polega ona na określeniu wartości firmy i powiązaniu jej z generowanymi przez nią dochodami, w tym wolnymi przepływami pieniężnymi, zyskami i dywidendą.

Dobór metody wyceny przedsiębiorstwa jest głównie zależny od przeznaczenia tego rodzaju operacji. Również czynnikiem determinującym daną metodę jest dostęp do danych, a także stan przedsiębiorstwa oraz gospodarki. Z metod majątkowych korzysta się głównie w trakcie spraw sądowych, ponieważ zawierają one zrozumiałe dane dla osób be stosowanego doświadczenia w dziedzinie finansów.

Z metod porównawczych korzysta się przeważnie przy wycenach w funduszach powierniczych, bankowości inwestycyjnej, dla firm i spółek, które są w trakcie przejęć i fuzji. Z metod dochodowych DCF korzysta się głównie w podobnych celach co metody porównawcze. Metody mieszane mogą być stosowane ago połączenie meto porównawczej i dochodowej.

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicję wartości rynkowej z ustawy

Definicja wartości rynkowej

Definicję wartości rynkowej z ustawy o gospodarce nieruchomości należy interpretować następująco: 1.Pojęcie jej najbardziej prawdopodobna cena oznacza wyrażoną w pieniądzu Więcej

Dyskontowanie strumieni dochodów

Dyskontowanie strumieni dochodów

Dyskontowanie strumieni dochodów Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych Więcej

Sprzedaży w drodze przetargowej

Sprzedaży w drodze przetargowej

Sprzedaży w drodze przetargowej Określenie sprzedaży w drodze przetargowej określa się jako: 1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się Więcej

Podejście dochodowe

Podejście dochodowe - definicja

Podejście dochodowe Podejście dochodowe jest prawnie przedstawione następująco: § 6. Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do Więcej

Podejście porównawcze

Podejście porównawcze - definicja

Podejście porównawcze Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, cyt.: Art. 153.1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że Więcej

Wartości rynkowe

Wartość rynkowa

Wartości rynkowe 1. Definicja wartości rynkowej a. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej wartość rynkowa jest definiowana, jako, szacunkowa kwota, Więcej

Certyfikaty i dyplomy

Certyfikaty i dyplomy

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy Państwu certyfikaty oraz dyplomy uzyskane przez inż. Marka Nawalańca.  Załączone dokumenty przedstawiają posiadane przez naszą firmę Więcej

Rzeczoznawca SIMP

Rzeczoznawcy SIMP

Rzeczoznawca SIMP jest firmą skupiającą rzeczoznawców w różnych specjalnościach. Są to specjaliści w zakresie maszyn, urządzeń, technologii (rzeczoznawcy SIMP), rzeczoznawcy Więcej