+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Aktualne informacje

 • Wycena maszyn i urządzeń oraz jakie są metody ich wyceny

  Wycena maszyn i urządzeń Kompleksowo działający rzeczoznawcy nierzadko w swojej ofercie uwzględniają wycenę maszyn/urządzeń należących do przedsiębiorstw lub do osób Więcej

 • Co to jest darowizna?

  DAROWIZNA Jest to umowa zobowiązująca jednostronnie – darczyńca wykonuje zobowiązanie kosztem własnego majątku. Obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny, Więcej

 • Nowelizacja Prawa Budowlanego 2017

  Nowelizacja Prawa Budowlanego Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego na 2017 rok wprowadzono kolejne obiekty na które nie będzie wymagane pozwolenie Więcej

 • Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki

  Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki To potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Wysokość tego podatku jest Więcej

 • Poręczenie

  Czym jest poręczenie? Według prawa cywilnego jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty Więcej

Szybka wycena

Proszę wybrać rodzaj wyceny:

Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu ustalenia warunków oraz zakresu wyceny.

Promowane strony

14 grudnia 2020

Wycena maszyn i urządzeń oraz jakie są metody ich wyceny

Wycena maszyn i urządzeń Kompleksowo działający rzeczoznawcy nierzadko w swojej ofercie uwzględniają wycenę maszyn/urządzeń należących do przedsiębiorstw lub do osób Więcej

21 września 2020

Co obniża wartość nieruchomości?

Aby wycenić wartości niematerialne lub maszyny i urządzenia, zwracamy się do specjalnych firm. Z takiego doświadczenia ekspertów korzystają zarówno przedsiębiorstwa, Więcej

17 maja 2017

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo?

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego? Jest określane jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest Więcej

10 maja 2017

Co to jest Prawo Własności?

PRAWO WŁASNOŚCI (zwane również własnością) Własność jest najdoskonalszą formą władania, gdy właściciel w granicach prawa może dowolnie rozporządzać nieruchomością. Właścicielowi Więcej

03 maja 2017

Co to jest Prawo Podmiotowe

Prawo podmiotowe Jest to prawo przyznane i gwarantowane zarówno osobie fizycznej jak i podmiotowi prawnemu przez normy prawne. Zakreśla ono Więcej

27 kwietnia 2017

Co to jest grunt budowlany?

GRUNT BUDOWLANY Zwany również działką budowlaną jest to warstwa skorupy ziemskiej spełniająca warunki do wzniesienia obiektu budowlanego lub służąca jako Więcej

26 kwietnia 2017

Co to jest darowizna?

DAROWIZNA Jest to umowa zobowiązująca jednostronnie – darczyńca wykonuje zobowiązanie kosztem własnego majątku. Obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny, Więcej

24 kwietnia 2017

Potrzeby klientów w obrocie nieruchomościami

ANALIZA POTRZEB  KLIENTÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Rynek nieruchomości jak każdy rynek podlega wahaniom dotyczącym podaży i popytu. Wynika to z Więcej

21 kwietnia 2017

Co to jest remont?

Remont Są to prace budowlane w obrębie obiektu budowlanego, polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji, przy czym Więcej

18 kwietnia 2017

Co to jest rzecz?

Rzecz Zgodnie z kodeksem cywilnym rzecz stanowi przedmiot prawa. Znaczy to nie mniej nie więcej, że cechą przedmiotu materialnego w Więcej

12 kwietnia 2017

Ekspektatywa

Co to jest ekspektatywa? Ekspektatywa – tak zwane „oczekiwanie prawne”; w ujęciu kredytu hipotecznego to najczęściej umowa o budowę lokalu Więcej

10 kwietnia 2017

Nowelizacja Prawa Budowlanego 2017

Nowelizacja Prawa Budowlanego Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego na 2017 rok wprowadzono kolejne obiekty na które nie będzie wymagane pozwolenie Więcej

13 lutego 2017

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki To potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Wysokość tego podatku jest Więcej

13 lutego 2017

Poręczenie

Czym jest poręczenie? Według prawa cywilnego jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty Więcej

28 listopada 2016

Hipoteka łączna

Hipoteka łączna Jest to obciążenie kilku nieruchomości w ten sposób, że wierzyciel może żądać zaspokojenia się z dowolnej nieruchomości spośród Więcej

10 listopada 2016

BUDYNEK MIESZKALNY

Budynek mieszkalny Budynek przeznaczony do celów mieszkalnych. Pomieszczenia mieszkalne wraz z pomocniczymi stanowią mieszkanie. W budynku mogą znajdować się również Więcej

14 września 2016

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Jest to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Także stosunki cywilno-prawne istniejące w Więcej

08 marca 2016

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartość nieruchomości która również stanowi dokument urzędowy. Sporządzona wyłącznie w formie pisemnej. Więcej

17 grudnia 2015

LIBOR

LIBOR ( z ang. London Interbank Offered Rate) Ogólnie określany jako referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym Więcej

24 września 2015

Powszechna taksacja nieruchomości

Powszechną taksację nieruchomości należy rozumieć jako wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości.

24 września 2015

Powierzchnia sprzedaży

Powierzchnię sprzedaży należy rozumieć jako część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa Więcej

24 kwietnia 2015

Służebność

Służebnośćprawo rzeczowe bezwzględne, obciążające nieruchomość na rzecz właściciela innej nieruchomości zwanej władnącą, prawem którego treść polega bądź na tym, że Więcej

19 marca 2015

Kosztorys budowy/remontu

To dokument sporządzany wg wzoru banku i wypełniony przez inwestora, w którym deklaruje charakter i wysokość nakładów związanych z planowaną Więcej

17 marca 2015

Rata kredytowa

Ratą kredytową nazywamy łączną kwotę raty kapitałowej i odsetkowej przypadającą do spłaty za dany okres rozliczeniowy (np. roczny), bądź też ratą Więcej

29 maja 2014

Oświadczenie wierzyciela

Oświadczenie wierzyciela   Jest to zaświadczenie wystawione przez instytucję finansową, która udzieliła kredytu ( czyli wierzyciela) zawierające informacje o wysokości Więcej

13 maja 2014

projekt techniczny

Projekt techniczny powinien być podpisany oraz opatrzony pieczęciami wszystkich projektantów niezbędnych w danej sytuacji branż (architektonicznej, elektrycznej, wod-kan, itd.). Dodatkowo Więcej

15 stycznia 2014

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia liczona wewnątrz wszystkich pomieszczeń budynku w świetle ścian na wysokości 1 m ponad powierzchnią podłogi. W pomieszczeniach na poddaszu Więcej

15 stycznia 2014

Migracja księgi wieczystej

Wszelkie czynności mające na celu przeniesienie treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

10 stycznia 2014

Użytkowanie

Definicji użytkowania składa się z dwóch uprawnień: uprawnienie do używania rzeczy i do pobierania jej pożytków. W klasycznej postaci użytkowania Więcej

26 listopada 2013

Służebność

Służebność określa się jako ograniczone prawo rzeczowe do dysponowania nieruchomością. Służebność występuje w trzecim dziale księgi wieczystej i najczęściej obejmuje Więcej

13 listopada 2013

Zadatek

Zadatek – zwykle zawarty w umowie przedwstępnej punkt który zabezpiecza interesy obu stron – kupującej i sprzedającej na poczet niedotrzymania Więcej

13 listopada 2013

Wartość rynkowa

Wartością rynkową określana jest na podstawie wiedzy sprzedającego i kupującego w odniesieniu do konkretnej transakcji. Dla nabywcy to cena najwyższa, Więcej

08 listopada 2013

Zgoda właściwego urzędu na przeprowadzenie remontu

Ma postać decyzji administracyjnej i zależy od zakresu planowanego przez inwestora remontu. Należy przedstawić doradcy oryginały pism do wglądu. Mogą Więcej

10 września 2013

Mienie zabużańskie

Mienie zabużańskie Nazwa określająca mienie pozostawione przez osoby wysiedlone w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Więcej

02 sierpnia 2013

Teren budowy

Teren budowy Określenie to oznacza przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

04 lipca 2013

Raty indeksowane

Raty indeksowane sformułowanie to oznacza, iż ustalona na początku spłaty kredytu pierwsza rata staje się bazą do wyliczenia wysokości kolejnych. Więcej

19 czerwca 2013

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty Więcej

14 czerwca 2013

Prolongata

Prolongata Przedłużenie terminu płatności zadłużenia krótkoterminowego w przypadku instrumentów ryzyka pieniężnego i jego refinansowanie nowym instrumentem.

11 czerwca 2013

Cesja

Cesja Przelew praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią, co w ubezpieczeniach oznacza, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz Więcej

11 czerwca 2013

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny To rodzaj kredytu zabezpieczony hipoteką. Kredyty mieszkaniowe ze względu na długi termin trwania umowy kredytowej są z reguły zabezpieczane Więcej

03 czerwca 2013

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej

29 maja 2013

Nabywanie / zbywanie nieruchomości

Nabywanie (zbywanie) nieruchomości należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa Więcej

24 maja 2013

Spadek

Spadek Określony jest jako całość praw i obowiązków oraz uzasadnionych prawnie oczekiwań co do nabycie prawa, należących do spadkodawcy w Więcej

24 maja 2013

Sieć uzbrojenia terenu

Sieć uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, Więcej

20 maja 2013

Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany Jest to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do Więcej

20 maja 2013

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, które są położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza Więcej

14 maja 2013

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna Wielkość środków pochodzących z budżetu państwa na wspieranie inwestycji podmiotów gospodarczych, w szczególności w formie: a) dotacji oraz Więcej

13 maja 2013

Umowa z generalnym wykonawcą

Umowa z generalnym wykonawcą Umowę z generalnym wykonawcą prac budowlanych zawiera się wówczas, gdy zlecamy wyspecjalizowanej firmie prowadzenie i nadzór Więcej

13 maja 2013

Wypis z Rejestru Gruntów i Budynków

Wypis z Rejestru Gruntów i Budynków Rejestr ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie danej gminy prowadzi Wydział Geodezji i Więcej

13 maja 2013

Zastaw

Zastaw w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z Więcej

02 maja 2013

Transza kredytowa

Transza kredytowa Wykorzystywana przez kredytobiorcę część kredytu przyznanego przez bank. Podzielenie kredytów na transze pozwala na zróżnicowanie warunków poszczególnych części Więcej

30 kwietnia 2013

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku Określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku (takich jak: Więcej

29 kwietnia 2013

Zbywanie (nabywanie) nieruchomości

Zbywanie (nabywanie) nieruchomości Przez w/w wyrażenie należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie Więcej

29 kwietnia 2013

Zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach Mogą je otrzymać osoby, które posiadają wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy lub renty czy emerytury. Jeżeli jesteś Więcej

29 kwietnia 2013

Credit scoring

Credit scoring Sformułowanie to oznacza metodę oceny zdolności kredytowej stosowana przy kredytach konsumpcyjnych, polegająca na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie Więcej

25 kwietnia 2013

Kredyt bankowy

Kredyt bankowy Umowa, pomiędzy bankiem a kredytobiorcą w której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną Więcej

25 kwietnia 2013

Marża

Marża Jest to część składowa oprocentowania np. kredytu mieszkaniowego. Marża jest wielkością stałą, jej wysokość określa bank i stanowi ona jego Więcej

24 kwietnia 2013

Spread

Spread Jest to różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty, w jakiej został przyznany kredyt.

23 kwietnia 2013

Urządzenia budowlane

Urządzenia budowlane sformułowanie to określa urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak Więcej

23 kwietnia 2013

Umowa z inwestorem zastępczym

Umowa z inwestorem zastępczym Z inwestorem zastępczym mamy do czynienia wówczas, gdy nie jesteśmy właścicielem gruntu, na którym budowana jest Więcej

22 kwietnia 2013

Współlokator

Współlokator należy przez to rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem.

22 kwietnia 2013

Samodzielny lokal mieszkalny

Samodzielny lokal mieszkalny Pomieszczenie lub pomieszczenia wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku przeznaczone na stały pobyt ludzi, które wraz z Więcej

22 kwietnia 2013

Współczynnik LTV

Współczynnik LTV (ang. Loan to value) Jest to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W przypadku kredytu zabezpieczonego Więcej

17 kwietnia 2013

Właściciel

Właściciel – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania Więcej

17 kwietnia 2013

Suterena

Suterena – rozumie się przez to kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części Więcej

16 kwietnia 2013

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzją administracyjną, na podstawie, której można po jej uprawomocnieniu przystąpić do robót budowlanych. Zanim jednak złożymy Więcej

11 kwietnia 2013

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu– forma przejściowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, ubezpieczający zaś jest Więcej

11 kwietnia 2013

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – osoba fizyczna posiadająca licencję nadaną na podstawie przepisów Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pośrednictwo w obrocie Więcej

11 kwietnia 2013

Służebności gruntowe

Służebności gruntowe – prawo, którym można obciążyć nieruchomość na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej), którego treść polega bądź na Więcej

11 kwietnia 2013

WIBOR

WIBOR – stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce Więcej

10 kwietnia 2013

Zakres wycen

zakres wycen

Jesteśmy profesjonalistami w zakresie : -określenia wartości majątku trwałego i ruchomego zgodnie z MSR -wyceny dla potrzeb : * skarbowych, Więcej

09 kwietnia 2013

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy – przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona Więcej

09 kwietnia 2013

Działka budowlana

Działka budowlana – to działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej Więcej

08 kwietnia 2013

Stopa bazowa

Stopa bazowa – stopa procentowa w oparciu, o którą banki określają własne stawki procentowe. Za stawkę bazową często przyjmuje się: stopy procentowe Więcej

08 kwietnia 2013

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości –  wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego, wycena nieruchomości polegająca na ustaleniu jej wartości, która stanowi podstawę do określenia wysokości Więcej

04 kwietnia 2013

Powierzchnia terenu biologicznie czynnej

Powierzchnia terenu biologicznie czynnej – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy Więcej

04 kwietnia 2013

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa – to zgoda na realizację danego przedsięwzięcia z punktu widzenia spełnienia wymagań ochrony środowiska. W szczególności ta zgoda Więcej

02 kwietnia 2013

Budynek użyteczności publicznej

Budynek użyteczności publicznej – to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki Więcej

02 kwietnia 2013

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek mieszkalny jednorodzinny – to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, Więcej

29 marca 2013

Weksel in blanco (weksel czysty)

Weksel in blanco (weksel czysty) – weksel bez wpisanej daty realizacji zobowiązania i wysokości sumy wekslowej. Najczęściej załączona jest do niego Więcej

29 marca 2013

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach ustalonych w umowie; pozytywna ocena kredytodawcy na temat chęci i możliwości spłaty przez Więcej

28 marca 2013

Zasiedzenie

Zasiedzenie – prawo na podstawie którego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat Więcej

28 marca 2013

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości – osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomością polega na Więcej

27 marca 2013

Zadłużenie

Zadłużenie – kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.

27 marca 2013

Zabezpieczenie pomostowe

Zabezpieczenie pomostowe – zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.

26 marca 2013

Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana – mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Główną cechą zaprawy jest wiązanie, czyli przejście Więcej

26 marca 2013

Wysokość budynku

Wysokość budynku – wymiar pionowy liczony od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (na ogół do kalenicy).

25 marca 2013

Własność lokalu

Własność lokalu – prawo rzeczowe do dysponowania lokalem mieszkalnym. Możne on być sprzedany, podarowany i pozostawiony w spadku bez żadnych Więcej

25 marca 2013

Wkład mieszkaniowy

Wkład mieszkaniowy – pojęcie odnoszące się do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Odpowiada różnicy między kosztem budowy lokalu, a Więcej

22 marca 2013

Wkład budowlany

Wkład budowlany – pojęcie odnoszące się do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Odpowiada poniesionemu udziałowi w pokrywaniu kosztów inwestycyjnych w Więcej

22 marca 2013

Umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona – umowa, która ma być zawarta w wyniku podpisania umowy przedwstępnej.

21 marca 2013

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna – umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy; powinna określać istotne postanowienia Więcej

21 marca 2013

Umowa najmu

Umowa najmu – umowa regulująca stosunki pomiędzy wynajmującym i najemcą. Według jej postanowień wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania Więcej

20 marca 2013

Terakota

Terakota – w formie płytek lub figurek. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz odpornością na działanie silnych roztworów kwasów i zasad. Więcej

20 marca 2013

Taras

Taras – powierzchnia umieszczona na wysokości parteru, piętra lub na dachu, ogrodzona balustradą. W budynkach mieszkalnych i reprezentacyjnych zazwyczaj pełni Więcej

18 marca 2013

Strop

Strop – poziome przykrycie wnętrza budowli na układzie belek nośnych, zakrytych lub wyeksponowanych. Strop oddziela poszczególne kondygnacje budynku oraz przenosi Więcej

18 marca 2013

Stan surowy

Stan surowy – początkowy etap budowy, na którym zakończone są prace dot. elementów konstrukcyjnych takie jak: fundamenty, ściany, stropy, więźba Więcej

15 marca 2013

Samowola budowlana

Samowola budowlana – budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu bez koniecznego pozwolenia na budowę, ale również odstępstwo od zatwierdzonego Więcej

15 marca 2013

Rynek wtórny

Rynek wtórny – rynek obrotu nieruchomościami używanymi.

14 marca 2013

Rynek pierwotny

Rynek pierwotny – rynek, na którym kupowane są nowo wybudowane nieruchomości.

14 marca 2013

Ruchomości

Ruchomości nie zostały jednoznacznie sprecyzowane przez kodeks cywilny. Wskutek czego wszystkie rzeczy nie będące nieruchomościami, czyli rzeczy dające się przenieść Więcej

13 marca 2013

Rewitalizacja

Rewitalizacja – działanie zmierzając do ożywieniu zniszczonych (zaniedbanych) obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania Więcej

13 marca 2013

Powierzchnie komercyjne

Powierzchnie komercyjne – powierzchnie do kupna, sprzedaży lub wynajmu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

13 marca 2013

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – osoba fizyczna posiadająca tytuł zawodowy pośrednika w zakresie obrotu nieruchomościami, co uprawnia ją do wykonywania Więcej

12 marca 2013

Podnajem

Podnajem – umowa w myśl której najemca zobowiązuje się oddać w całkowite lub częściowe użytkowanie najętą rzecz osobie trzeciej w Więcej

12 marca 2013

Opłata notarialna

Opłata notarialna – zarobek notariusza za dokonanie czynności notarialnych. Oplata ta nie może być wyższa niż maksymalne stawki taksy notarialnej Więcej

11 marca 2013

Odrolnienie

Odrolnienie –  wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich na cele nierolnicze (z reguły są to grunty oznaczone jako Więcej

11 marca 2013

Najemca

Najemca – osoba biorąca do używania lokal mieszkalny lub użytkowy na czas określony lub nieokreślony w zamian za określony w Więcej

11 marca 2013

Najem

Najem – umowa, na podstawie której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal, na czas określony lub nieokreślony, w zamian za Więcej

11 marca 2013

Mansarda

Mansarda – mieszkanie na poddaszu.  

08 marca 2013

Luksfer

Luksfer –  (kat. Budowlane) to element budowlany (rodzaj kształtki) wykonany ze szkła, służący do wypełniania konstrukcji ściennych lub stropowych. Może Więcej

08 marca 2013

Loggia

Loggia – otwarta na zewnątrz, oddzielona drzwiami i oknem od pomieszczeń wewnętrznych wnęka w zewnętrznej części budynku. Może być jedno Więcej

07 marca 2013

Kataster nieruchomości

Kataster nieruchomości – zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach (inaczej ewidencja gruntów i budynków), a także ich właścicielach i Więcej

07 marca 2013

Hol

Hol – duży przedpokój, poczekalnia, sala w hotelach, restauracjach, kinach, … Pełni funkcję komunikacyjną pomiędzy pomieszczeniami w budynku.

07 marca 2013

Glazura

Cegła polana lakierem. Szkliwo, które pokrywa glazurę, nie jest odporne na ścieranie, dlatego stosuje się ją wyłącznie na ściany.

06 marca 2013

Fundament

Element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z Więcej

06 marca 2013

Fuga

Spoina wypełniająca szczeliny pomiędzy płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub na podłodze. Ozdabia je i licuje, a czasem maskuje ewentualne Więcej

06 marca 2013

Fasada

Efektowna, dekoracyjna elewacja budynku, spełniająca funkcje reprezentacyjne wobec całego gmachu, a przez to wyróżniająca się spośród pozostałych elewacji. Fasada, oprócz Więcej

05 marca 2013

Elewacja

Zewnętrzna część budynku wraz ze wszystkimi elementami które się na niej znajdują. Elewacje, w zależności od położenia określa się zgodnie Więcej

05 marca 2013

Czynsz

to powtarzające się okresowe świadczenie majątkowe pobierane przez właściciela nieruchomości lub gruntów za udzielone osobie fizycznej lub prawnej prawo do Więcej

05 marca 2013

Cokół

Masywna podstawa kolumny, filaru bądź posągu. Pełni funkcję konstrukcyjną lub ozdobną.

04 marca 2013

Ceny transakcyjne

Ceny uzyskane w wyniku transakcji zawartych w umowach cywilno-prawnych związanych z rynkiem nieruchomości.

04 marca 2013

Budynek

obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

04 marca 2013

Balkon

Element architektoniczny budynku, składający się zwykle z niezbyt szerokiej płyty (szerokość od ok. 90 do 150cm), wspartej na wspornikach (belkach Więcej

01 marca 2013

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

01 marca 2013

Nieruchomości komercyjne

Określenie nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej; mające charakter nie-mieszkalny. Typowe nieruchomości komercyjne to: biurowce, hale magazynowe, place składowe, place Więcej

01 marca 2013

Nieruchomość

Zgodnie z art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak Więcej

28 lutego 2013

Rzeczoznawca fanpage

Serdecznie zapraszamy na Fanpage Biura Wycen Majątkowych „Rzeczoznawca”.

28 lutego 2013

Użytki gruntowe

Użytki gruntowe wykazywane w katastrze nieruchomości dzielą się na następujące grupy: 1)       użytki rolne, 2)        grunty leśne oraz zadrzewione i Więcej

28 lutego 2013

Dane o nieruchomościach

Można zapoznać się z nimi w formie: 1) komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek zestawień, 2) wypisów z rejestrów i Więcej

28 lutego 2013

Grunt rolny

Zgodnie z definicją art.46 k.c. gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy , są: 1/ określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; Więcej

27 lutego 2013

Nieruchomość rolna

zgodnie z definicją art.46 k.c. jest : „ nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystane Więcej

27 lutego 2013

Gospodarswo rolne

Pojęcie to w zależności dla jakiego celu jest stosowane ma zupełnie inne definicje , oznacza to ze inaczej będzie rozumiane Więcej

19 lutego 2013

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

11 lutego 2013

Techniki dyskontowania strumieni dochodów

Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych do uzyskania z Więcej

11 lutego 2013

Techniki kapitalizacji prostej

Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej Więcej

11 lutego 2013

Sprzedaży w drodze przetargowej

1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości; 2) cenę wywoławczą w drugim Więcej

06 lutego 2013

Nasi pracownicy

Pracownicy BWM Rzeczoznawca

Marek Nawalaniec – rzeczoznawca majątkowy,rzeczoznawca SIMP i PAH, biegły sądowy i skarbowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, nieruchomości, maszyn, Więcej

18 grudnia 2012

Wartość katastralna

Wartość katastralna Wiąże się z katastrem nieruchomości, opartym na ewidencji gruntów i budynków. Przewiduje się, że wartość ta będzie odpowiadała Więcej