+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wartości odtworzeniowe (WO)

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej wartość odtworzeniowa nieruchomości definiowana jest, jako „szacowana kwota odpowiadająca sumie kosztów nabycia gruntu i kosztów wytworzenia jego części składowych, z uwzględnieniem zużycia, przy założeniu, że koszty te zostały poniesione w dniu wyceny”.

2. Interpretacja definicji wartości odtworzeniowej

2.1. Wartość odtworzeniowa może być określana w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości posiadającej inne odtwarzalne części składowe, może także dotyczyć określania wartości odrębnych odtwarzalnych części składowych gruntu.

2.2. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i oddzielnie koszt wytworzenia jego części składowych.

2.3. Przez koszt nabycia gruntu rozumieć należy jego wartość rynkową.

2.4. Określanie kosztów wytworzenia części składowych gruntu może być oparte na szacowaniu kosztów odtworzenia lub kosztów zastąpienia.

2.5. Koszt odtworzenia to koszt wytworzenia repliki istniejących części składowych gruntu, przy zastosowaniu takiej samej technologii i takich samych materiałów, rozwiązań przestrzennych oraz jakości wykonawstwa jak w przypadku wycenianego obiektu.

2.6. Koszt zastąpienia to koszt wytworzenia części składowych gruntu o takiej samej funkcji i podobnych parametrach użytkowych, jakie mają części składowe wycenianej nieruchomości, lecz z wykorzystaniem aktualnie stosowanych technologii i materiałów.

2.7. W procedurze określania wartości odtworzeniowej do kosztów zalicza się również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i nadzoru oraz inne uzasadnione koszty.

2.8. Zużycie nieruchomości wynika w szczególności z pogorszenia się jej cech fizycznych, funkcjonalnych oraz z wpływu innych czynników zewnętrznych, powodujących jej przestarzałość oraz zmniejszenie użyteczności.

2.9. Zużycie nieruchomości odnosi się najczęściej do części składowych gruntu. W przypadku niektórych celów wyceny zużycie może także dotyczyć wartości gruntu.

2.10. Przy określaniu wartości odtworzeniowej dane porównawcze z rynku muszą odnosić się zarówno do cen rynkowych gruntu oraz kosztów wytworzenia części składowych, jak i do wpływu ich zużycia na użyteczność nieruchomości.

2.11. Wartość odtworzeniową nieruchomości określa się bez uwzględniania dodatkowych kosztów transakcji kupna/sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. Informacja odpowiadająca powyższemu ustaleniu powinna być zamieszczona w operacie szacunkowym.

3. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami „wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia”.

4. Przy interpretacji definicji wartości odtworzeniowej podanej w pkt. 3 wykorzystuje się zapisy punktu 2. z uwzględnieniem różnic terminologicznych dla pojęć: kosztu wytworzenia i kosztu odtworzenia.

 

Źródło: http://pfsrm.pl/sites/default/files/KSWP_1.pdf

Wartość rynkowa nieruchomości

Wskaźniki wartości - rzeczoznawca

Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy spełnieniu następujących Więcej

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca majątkowy

Zgodnie z przepisami prawa rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która uzyskała odpowiednie uprawnienia zawodowe dotyczące szacowania nieruchomości. Do uzyskania tytułu Więcej

Amortyzacja

Amortyzacja definicja

Wycena amortyzacji

Amortyzacją określa się fizyczne i ekonomiczne zużycie dotyczące środków trwałych, a także zużycie ekonomiczne dotyczące wartości prawnych i niematerialnych. Koszty Więcej