+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wartości nierynkowe

1. Definicja wartości bankowo-hipotecznej

Wartość bankowo-hipoteczna – kwota pieniężna, która według oceny banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez ten bank.

2. Interpretacja definicji wartości bankowo-hipotecznej

2.1. Wartość bankowo-hipoteczną ustala bank hipoteczny na podstawie ekspertyzy wykonanej zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi działalność banku hipotecznego.

2.2. Pojęcie, zakres i proces ustalania wartości bankowo-hipotecznej zdefiniowane są w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności w przepisach o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

2.3. Wartość bankowo-hipoteczna odzwierciedla wartość nieruchomości stabilną w długim okresie, w odróżnieniu od wartości rynkowej, której poziom określony jest na datę wyceny.

2.4. Propozycja wartości bankowo-hipotecznej najczęściej uwzględnia aktualny sposób użytkowania, chociaż dopuszcza się możliwość uwzględnienia alternatywnego sposobu użytkowania.

3. Definicja wartości godziwej

Wartość godziwa – kwota, za jaką dany składnik aktywów może być wymieniony na zasadzie transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi ze sobą stronami.

4. Interpretacja definicji wartości godziwej

4.1. Ten rodzaj wartości powszechne występuje w przepisach o rachunkowości.

4.2. Szczegółowe omówienie i założenia wartości godziwej reguluje KSWS 2 „Wycena nieruchomości do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości”.

4.3. Z zasady wartość godziwa jest wartością rynkową określaną na podstawie transakcji rynkowych. Przy braku takich transakcji lub przy niewystarczającej ich liczbie, pozwalającej na zastosowanie podejścia porównawczego, wartość godziwą można określić, stosując podejście dochodowe. Przy braku danych potrzebnych do zastosowania podejścia dochodowego stosuje się podejście kosztowe.

5. Definicja wartości indywidualnej (lub inwestycyjnej)

Wartość indywidualna (lub inwestycyjna) – kwota pieniężna określana dla konkretnego inwestora lub grupy inwestorów, którzy mają sprecyzowane oczekiwania i kryteria inwestowania oraz którzy zamierzają użytkować nieruchomość w określonym celu inwestycyjnym.

6. Interpretacja wartości indywidualnej (lub inwestycyjnej)

6.1. Wartość indywidualna (lub inwestycyjna) określana jest na podstawie założeń wskazanych przez konkretnego inwestora lub grupę inwestorów, dotyczących m.in. ich wymagań lub zamierzeń w zakresie rozwoju nieruchomości, w tym sposobu zarządzania, stawek czynszu, poziomu pustostanów, warunków finansowych oraz stopy zwrotu zainwestowanego kapitału.

6.2. Wartość indywidualna jest wartością subiektywną, w odróżnieniu od wartości rynkowej, która jest wartością obiektywną.

6.3. Wartości indywidualnej (lub inwestycyjnej) nie należy mylić z wartością ryn0kową nieruchomości inwestycyjnej.

7. Definicja wartości katastralnej

Wartość katastralna nieruchomości obejmuje wartość katastralną gruntu oraz wartość katastralną jego części składowych i jest wartością zbliżoną do wartości rynkowej na tyle, na ile jest to możliwe do uzyskania przy zastosowaniu procedur typowych dla metod masowej wyceny.

8. Interpretacja wartości katastralnej

8.1. Wartość katastralna jest ustalana w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

8.2. Pojęcie, zakres i proces ustalania wartości katastralnej zdefiniowane są w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności o gospodarce nieruchomościami.

8.3. Wartości katastralnej nie można utożsamiać z wartością rynkową zdefiniowaną w KSWP 1, chociaż w szczególnych przypadkach wartości te mogą być wyrażone taką samą kwotą pieniężną.

9. Definicja wartości ubezpieczeniowej

Wartość ubezpieczeniowa – kwota pieniężna określona przez rzeczoznawcę majątkowego dla przedmiotu ubezpieczenia, oznaczająca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe na nieruchomości z przyczyn podanych w umowie ubezpieczeniowej.

10. Interpretacja wartości ubezpieczeniowej

10.1. Ustalenie wartości ubezpieczeniowej, w rozumieniu tego standardu, dotyczy jedynie przedmiotu ubezpieczenia, dla którego jest możliwe określenie wartości wyrażonej kwotą pieniężną.

10.2. Wartość ubezpieczeniową, w zależności od przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, stanowić mogą różne rodzaje wartości zdefiniowane w odpowiednich przepisach prawa lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

10.3. Wartość ubezpieczeniową ustala się na okres ubezpieczenia podany w umowie.

10.4. W szczególnych przypadkach wartość ubezpieczeniowa może być tożsama z wartością rynkową lub z wartością odtworzeniową w rozumieniu KSWP 1 „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”. Wówczas do określania wartości ubezpieczeniowej należy stosować zasady zawarte w KSWP 1.

11. Definicja wartości dla wymuszonej sprzedaży

Wartość dla wymuszonej sprzedaży – kwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją konieczności sprzedaży.

12. Interpretacja wartości dla wymuszonej sprzedaży

12.1. Przy określaniu wartości dla wymuszonej sprzedaży należy wziąć pod uwagę to, że zbywca znajduje się w sytuacji przymusowej, co powoduje, że czas eksponowania nieruchomości na rynku jest zwykle zbyt krótki, aby można było uzyskać cenę rynkową.

12.2. Kwota, jaką gotów jest zaakceptować sprzedający przy sprzedaży wymuszonej, powinna odzwierciedlać konkretne i ważne dla niego okoliczności, znane rzeczoznawcy majątkowemu, a nie okoliczności w jakich działałby hipotetyczny sprzedający według definicji wartości rynkowej.

12.3. Ponieważ nie wszystkie przyczyny i natura przymusu sprzedaży nieruchomości mogą być znane rzeczoznawcy majątkowemu, nie będzie mógł ich uwzględnić w wycenie nieruchomości.

12.4. Określając wartość dla wymuszonej sprzedaży, należy przedstawić założenia dotyczące przewidywanych uwarunkowań, w jakich transakcja będzie miała miejsce.

Źródło: http://pfsrm.pl/sites/default/files/KSWS_2.pdf

Wartość rynkowa nieruchomości

Wskaźniki wartości - rzeczoznawca

Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy spełnieniu następujących Więcej

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca majątkowy

Zgodnie z przepisami prawa rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która uzyskała odpowiednie uprawnienia zawodowe dotyczące szacowania nieruchomości. Do uzyskania tytułu Więcej

Amortyzacja

Amortyzacja definicja

Wycena amortyzacji

Amortyzacją określa się fizyczne i ekonomiczne zużycie dotyczące środków trwałych, a także zużycie ekonomiczne dotyczące wartości prawnych i niematerialnych. Koszty Więcej