+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wyceny samochodów

Wyceny samochodów

Podstawą do indywidualnej wyceny pojazdu powinna być jego pełna identyfikacja oraz dokładna ocena stanu technicznego. Zadania te polegają na ustaleniu i opisaniu wielu parametrów oraz cech charakteryzujących pojazd, takich jak:

– oznaczenia fabryczne i handlowe w układzie:

* marka

* typ, model

* oznaczenie kompletacji pojazdu

numer identyfikacyjny pojazdu zgodny z międzynarodowym kodem VIN ( w samochodach ciężarowych może to być numer na ramie pojazdu),

– kompletacja i stan techniczny wyposażenia standardowego pojazdu,

– kompletacja i stan techniczny wyposażenia dodatkowego pojazdu,

– rok produkcji pojazdu,

– rodzaj nadwozia (kabiny w samochodach ciężarowych) i liczba drzwi,

– rodzaj i opis nadwozia ładunkowego (zabudowy) wraz z jego wyposażeniem dla samochodów ciężarowych, przyczep, naczep, pojazdów specjalizowanych i specjalnych,

– rodzaj i marka ogumienia oraz stopień jego zużycia (w % lub mm),

– dane dotyczące daty pierwszej rejestracji pojazdu (data pierwszego dopusz­czenia do ruchu po zakupieniu nowego pojazdu),

– przebieg w kilometrach,

– parametry eksploatacyjne, a w szczególności w odniesieniu do samochodów osobowych określenie liczby miejsc, a w innych pojazdach dodatkowo, rozstaw osi,  ładowność,  itp.

– rodzaj napędu i liczba napędzanych osi,

– dopuszczalne naciski na poszczególne osie pojazdu,

– dopuszczalna masa zestawu pojazdu silnikowego z przyczepą (naczepą),

– informacje o wymienionych zespołach i głównych częściach,

– informacje o przeprowadzonych naprawach,

– rodzaj i stan powłoki lakierowej oraz stopień korozji nadwozia,

– informacje o zabezpieczeniach antykorozyjnych,

– stan techniczny pojazdu,

– a w tym zespołów mechanicznych i urządzeń wypo­sażenia specjalnego,

– informacje o liczbie dotychczasowych użytkowników,

– informacje o pochodzeniu pojazdu (zakupienie pojazdu nowego w salonie, im­port prywatny pojazdu),

– informacje o sposobie dotychczasowej eksploatacji np. użytkowanie w firmach przewozowych, do nauki jazdy oraz w innych warunkach odbiegających od   przeciętnych dla danego typu pojazdu,

– w przypadku „składaków” dane dotyczące roku złożenia oraz lat produkcji i sta­nu zespołów składowych, informacje o ważności i terminie badań technicznych dopuszczenia do ruchu,

– informacje o wymaganych dopuszczeniach specjalistycznych dla pojazdów specjalizowanych (np. dopuszczenie do przewozu materiałów niebezpiecznych,  dopuszczenie dozoru technicznego dla urządzenia dźwigowego itp.).

Poza identyfikacją i oceną stanu technicznego pojazdu niezwykle ważnym jest ustale­nie daty (lub miesiąca i roku), na którą ma być określona wartość pojazdu. Ustalanie wartości rynkowej pojazdu rozpoczyna się od określenia wartości bazowej.

Wyceniany pojazd z reguły różni się od pojazdu bazowego. Odpowiednio do różnic, pomiędzy pojazdem bazowym, a pojazdem wycenianym, przeprowadza się korekty przyjętej wartości bazowej.

Przebieg wyceny konkretnego pojazdu, czyli określania jego wartości rynkowej, mo­żemy opisać następującym wzorem (2.1):

 

     WR = (WB + Kr) ∙ kw ∙ kp ∙ kx ∙ + Kg – Kn                              (2.1)

gdzie:

WR           – wartość rynkowa

WB          – wartość bazowa pojazdu

Kr            – wartość korekty dotyczącej daty pierwszej rejestracji

kw           – współczynnik korekty dotyczącej wyposażenia

kp           – współczynnik korekty dotyczącej przebiegu

kx           – współczynnik korekt różnych

Kg           – wartość korekty dotyczącej stanu ogumienia

Kn           – wartość korekty z tytułu koniecznej naprawy

 

Określanie wartości rynkowej wymaga wykonania wielu operacji obliczeniowych. Zale­cane jest określanie wartości rynkowej pojazdu przy pomocy Komputerowego Syste­mu INFO-EKSPERT, który realizuje w pełni wytyczne niniejszej instrukcji. Program komputerowy pozwala także na precyzyjne wyliczanie wielu wartości pośrednich, które w metodzie manualnej muszą być ustalane w sposób uproszczony, a zatem z mniej­szą dokładnością.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm: * PN – 70/B-02365, Więcej

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej