+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Las – definicja

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach, tekst jednolity – Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59,

Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:

a) przeznaczony do produkcji leśnej lub

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo

c) wpisany do rejestru zabytków,

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Powierzchnia lasów w Polsce, stan według GUS na dzień 31.12.2009 roku, wynosi 9088 tys. ha ( lesistość 29,1% ). Powierzchnia lasów w Polsce, z uwzględnieniem gruntów związanych z gospodarką leśną, wynosi 9300 tys. ha. Wielkość ta sytuuje Polskę na czwartym miejscu w regionie po Francji, Niemczech i Ukrainie (zestawienie nie uwzględnia krajów skandynawskich: Szwecji, Finlandii i Norwegii). (Źródło: CILP 2010r.)

Struktura własności lasów

Lasy publiczne zajmują 81,8% powierzchni lasów, w tym: Lasy Państwowe 77,8%, parki narodowe 2,0%, pozostałe stanowiące własność Skarbu Państwa 1,1%, oraz stanowiące własność gmin 0,9%. Lasy prywatne zajmują 18,2% powierzchni lasów, w tym: lasy osób fizycznych 17,1%, wspólnot gruntowych 0,7%, rolniczych spółdzielni produkcyjnych 0,1%, inne 0,3%. (Źródło: GUS, stan na 31.12.2009r.)

Podstawowe pojęcia i definicje

ściółka leśna – nadziemna część opadu leśnego; świeżo zrzucone na powierzchnię gleby nadziemne części roślin (liście, igliwie, gałązki, fragmenty kory, szyszki itp.) oraz ciała i ekskrementy owadów i innych zwierząt żyjących w lesie nie wykazujące jeszcze śladów rozkładu i nie zintegrowane z poziomem podściółki.

runo leśne – najniższa warstwa roślinności w drzewostanie, złożona z roślin zielonych oraz mchów, porostów i grzybów. Skład gatunkowy runa leśnego zależy od siedliska, zwarcia drzewostanu, stopnia zniekształcenia (degradacji) siedliska przez człowieka i innych czynników.

odnowienie – nowe drzewostany powstałe w miejsce dotychczasowych.

zalesienie – lasy założone na gruntach nieleśnych (rolnych lub nieużytkach)

uprawy leśne – obszary odnowione lub zalesione od chwili ich powstania do osiągnięcia zwarcia.

młodniki młode pokolenie drzew od osiągnięcia zwarcia do osiągnięcia przez gatunek panujący wymiarów grubizny  (początek okresu wydzielania i oczyszczania drzew).

podszyt warstwa krzewów oraz drzew, które ze względu na wartość hodowlaną i formę występowania nie rokują nadziei na wejście do górnego piętra drzewostanu.   

drogi leśne – drogi położone w lasach nie będące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

drzewostan – część lasu jednorodna pod względem budowy, składu gatunkowego, wieku i zwarcia drzew, rodzaju gleby oraz ukształtowania terenu, różniąca się wyraźnie od pozostałych części przynajmniej jedną z tych cech.

klasa wieku drzewostanu – umowny okres, zwykle 20-letni umożliwiający zbiorcze grupowanie drzewostanów według ich wieku. I kl. wieku obejmuje drzewostany do 20 lat, II – do 40 lat, III – do 60 lat. W młodszych klasach wieku wyróżnia się również podklasy, np. Ia – do 10 lat, Ib – do 20 lat, IIa – do 30 lat, itd.

drzewostan bliskorębny – drzewostan należący do przedostatniej klasy wieku przyjętej dla drzewostanu rębnego, np. dla sosny IV klasy (60 – 80).

drzewostan rębny – drzewostan który ze względu na wiek i wymiary drzew umożliwia zaspokojenie określonych potrzeb społecznych na surowiec drzewny (dojrzałość rębna). Drzewostan ten należy do ostatniej klasy wieku określonejw planie urządzania lasu dla danego gatunku; przykładowo dla  sosny V klasa wieku (80 – 100).

drzewostan przeszłorębny – drzewostan który przekroczył przyjęty wiek rębności.

bonitacja drzewostanu – ocena jakości i klasyfikacja drzewostanu na podstawie zdolności produkcyjnej siedliska leśnego dla danego gatunku drzewa. Za miernik bonitacji drzewostanu, najczęściej  przyjmowana, jest przeciętna wysokość którą porównuje się z wysokością podaną w tablicach zasobności i przyrostu drzewostanów.

siedliskowy typ lasu – podstawowa jednostka typologicznego podziału siedlisk leśnych łącząca fragmenty lasu o zbliżonym potencjale produkcyjnym.

gospodarczy typ drzewostanu – skład gatunkowy drzewostanów, do którego w danych warunkach siedliskowych należy dążyć w ciągu całego cyklu produkcyjnego.

skład gatunkowy drzewostanu (w/g instrukcji urządzania lasu z 2003r.) – określa udział powierzchniowy (powierzchnia zajmowana przez dany gatunek poszczególnych drzew w stosunku do całej powierzchni pododdziału) lub ilościowy (liczba drzew). W składzie drzewostanu wykazuje się te gatunki drzew, których udział przekracza 5% zajmowanej powierzchni lub 5% liczby drzew. Formę udziału gatunków domieszkowych o udziale poniżej 5% określa się opisowo (pojedynczo, miejscami).

wiek drzewostanu – ustala się z dokładnością 1 – 2 lat w uprawach i młodnikach Ia podklasy wieku, 3 – 5 lat w młodnikach Ib podklasy wieku, 5 – 10 lat w drągowinach 21 – 60 lat, 10 – 20 lat w drzewostanach starszych. Wiek upraw należy określać według faktycznego wieku sadzonek, nie należy kierować się bezpośrednim rokiem założenia uprawy.

wskaźnik zadrzewienia  (stopień zadrzewienia, zadrzewienie) – wyrażone w ułamku dziesiętnym pokrycie roślinnością leśną powierzchni (dla drzewostanu do 20 lat ) lub udział miąższości drzewostanu odniesiony do miąższości lasu normalnego (dla drzewostanów starszych od 20lat).

– zwarcie – określa się stosując 4-stopniową skalę cyfrową:

1 –  pełne

2 – umiarkowane

3 – przerywane

4 – luźne

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm: * PN – 70/B-02365, Więcej

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej