+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zamówień można udzielić w następujących trybach:

– przetargu nieograniczonego,

– przetargu ograniczonego,

– negocjacji i ogłoszeniem,

– dialogu konkurencyjnego,

– negocjacji bez ogłoszenia,

– zamówienia z wolnej ręki,

– zapytania o cenę,

– licytację elektroniczną,

należy zauważyć, iż do zastosowania trybów innych niż przetargowe konieczne jest spełnienie opisanych w ustawie przesłanek.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej