+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Użytki gruntowe

Użytki gruntowe wykazywane w katastrze nieruchomości dzielą się na następujące grupy:

1)       użytki rolne,

2)        grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,

3)        grunty zabudowane i zurbanizowane,

4)    użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws,  E-Wp,  E-Ls,  E-Lz,  E-N,  E-Ps,  E-R,

5)    nieużytki oznaczone symbolem  –  N,

6)     grunty pod wodami,

7)     tereny różne oznaczone symbolem Tr.

1.1.   Użytki rolne dzielą się na:

a) grunty orne, oznaczone symbolem  –  R,

b) sady, oznaczone symbolem złożonym z litery  „S”  oraz symbolu odpowiedniego  użytku  gruntowego,  stanowiącego  część  składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu,  na  którym  założony  zosta ł sad,  np.  S – R,   S – Ł,  S – Ps,

c) łąki trwałe oznaczone symbolem  Ł,

d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem  Ps,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery  „B” oraz symbolu  odpowiedniego  użytku  gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia  klasy  gleboznawczej  gruntu, na którym wzniesione zostały   budynki, np.  B –R,   B – Ł,  B – Ps,

f) grunty pod stawami oznaczone symbolem  Wsr,

g) rowy, oznaczone symbolem  W.

1.2.     Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na:

a) lasy, oznaczone symbolem  –  Ls,

b) grunty zadrzewione zakrzewione, oznaczone symbolem  –  Lz,  lub w przypadku zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą  –  symbolem złożonym z liter  „Lz” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np.  Lz-R,   Lz-Ł,  Lz-Ps.

1.3.     Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:

a) tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem  –  B,

b) tereny przemysłowe, oznaczone symbolem  –  Ba,

c) inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem  –  Bi,

d) zurbanizowane tereny niezabudowane, oznaczone symbolem  –  Bp,

e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem  –  Bz,

f) użytki kopalne, oznaczone symbolem  –  K,

g) tereny komunikacyjne, w tym:

– drogi, oznaczone symbolem  –  dr,

– tereny kolejowe, oznaczone symbolem  –  Tk,

– inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem  –  Ti.

1.6.     Grunty pod wodami  dzielą się na:

a) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem  –  Wm,

b) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem  –  Wp,

c) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem  –  Ws.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej