+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzją administracyjną, na podstawie, której można po jej uprawomocnieniu przystąpić do robót budowlanych. Zanim jednak złożymy do właściwego organu wniosek (podanie) o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone do tego wniosku. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaga czasu, warto więc rozpocząć jej gromadzenie
z wyprzedzeniem.
Poniżej zostały wymienione dokumenty, jakie należy uzyskać by złożyć kompletny wniosek o pozwolenie na budowę np.: budynku mieszkalnego (domu jednorodzinnego):

– aktualna mapa do celów projektowych (mapę wykonuje uprawniony geodeta)

– decyzję o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego na danej działce

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.Osobami uprawnionymi do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są właściciele nieruchomości.Osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością jest także osoba, która uzyskała zgodę właściciela zezwalającą na jej korzystanie w formie np.: użyczenia, dzierżawy, najmu itp..Ten zapis występuje w momencie budowy np. przyłącza wodociągowego na nie swoim terenie.

– projekt budowlany składa się z 2 części. Inwestor składa projekt w organie wydającym pozwolenie na budowę w 4 egzemplarzach, przy czym wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę zostaną zwrócone 2 egzemplarze. (Jeden egzemplarz zostaje w wydziale, który wydał decyzje o pozwoleniu na budowę, drugi natomiast zostaje przesłany do nadzoru budowlanego). Pierwsza część projektu budowlanego składa się z: projektu zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami i warunkami lub zapewnieniu o dostawie mediów.Druga cześć projektu budowlanego to projekt architektoniczno – budowlany w skład, którego wchodzą rysunki i opisy wszystkich branż. Część ta zawiera projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej.Wszystkie czynności opisane jako projekt budowlany musi wykonać uprawniony projektant.Projekt budowlany nie musi zawierać informacji o przyłączach: przyłącza nie są obecnie objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ale należy zgłosić fakt ich budowy właściwemu organowi. Chodzi tutaj o przyłącza do budynków – elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

Pozwolenie na budowę wydaje starosta, w miastach na prawach powiatu (np.: Poznań, Legnica) prezydent miasta. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć we właściwym dla lokalizacji działki wydziale architektury.
Do wniosku należy dołączyć:

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– projekt budowlany,

– decyzję o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego

– inne dokumenty wynikające z zapisów decyzji o Warunkach Zabudowy lub planu miejscowego.

Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę wynosi ustawowo – max. do 65dni. Po otrzymaniu decyzji musimy doliczyć dodatkowo 14 dni na jej uprawomocnienie się. Po tym terminie możemy zgłosić rozpoczęcie budowy. Na rozpoczęcie prac budowlanych mamy 3 lata – po tym terminie pozwolenie przestaje być ważne. Pozwolenie wygasa również, jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej