+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Grunt rolny

Zgodnie z definicją art.46 k.c. gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy , są:

1/ określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;

2/ pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;

3/ pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;

4/ pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;

5/ parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewionymi śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;

6/ pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;

7/ pod urządzeniami melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych , zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa;

8/ zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;

9/ torfowisk i oczek wodnych;

10/ pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków.

1) nieruchomość –  części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny   przedmiot  własności (grunty),  jak  również  budynki  trwale  z gruntem związane lub części takich budynków,  jeżeli  na  mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny  od  gruntu  przedmiot  własności  (art. 46 § 1 Kc),

2) części składowe gruntu  –  w  szczególności  budynki  i inne urządzenia trwale z gruntem  związane,  jak  również  drzewa  i  inne  rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kc),

3) rodzaje nieruchomości  –  zurbanizowane, rolne, leśne, drogowe i inne,

4) prawa do nieruchomości  – rzeczowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone, władanie;

5) właściciele nieruchomości  –  Skarb Państwa, jednostki samorządu  terytorialnego, osoby prawne, osoby fizyczne,

6) nieruchomość a działka, relacje,

7) działka gruntu  –  niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej, stanowiąca  część lub całość nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt 3 uogn),

8) działka budowlana  –  zabudowana  działka  gruntu,  której wielkość, cechy geometryczne,  dostęp  do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, umożliwiają prawidłowe korzystanie z budynków  i  urządzeń położonych na tej działce (art. 4 pkt 3a uogn),

9) działka ewidencyjna  – ciągły obszar gruntu,  położony w granicach jednego obrębu,  jednolity  pod  względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych (Rozp. oegib).

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej