+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Co to jest Prawo Podmiotowe

Prawo podmiotowe

Jest to prawo przyznane i gwarantowane zarówno osobie fizycznej jak i podmiotowi prawnemu przez normy prawne. Zakreśla ono sferę działania uprawnionego, czyli określa, co i w jakich granicach dana jednostka może robić. Jest to jedno z podstawowych pojęć prawa cywilnego i element stosunku prawnego. Prawo podmiotowe zakreślone jest nie tylko do tego, co wolno czynić uprawnionemu, ale także, co może czynić zobowiązany, czyli druga strona. Inaczej mówiąc, z jednej strony, prawo podmiotowe gwarantuje prawo do żądania od innych osób określonego zachowania, działania czy zaniechania.

Ma ono swoje umocowanie w normie prawnej i związane jest z obowiązkiem prawnym ciążącym na innej osobie. Z drugiej strony, gwarantuje nam możliwość konkretnego zachowania, które także ma swoje oparcie w przepisach i ma związek z obowiązkiem prawnym ciążącym na innej osobie.

Podział

Najważniejszym podziałem, na podstawie którego rozróżniamy prawa podmiotowe, jest podział na:

• prawa podmiotowe bezwzględne,
• prawa podmiotowe względne.

Prawo bezwzględne to takie, które jest skuteczne przeciw wszystkim, każdej osobie. Wiąże się ono z istnieniem obowiązku ciążącego na wszystkich, a nie kimś konkretnym. Obowiązek ten sprowadza się do nienaruszania prawa podmiotowego, czyli niepodejmowania żadnych czynności, które mogą je naruszyć. Przykładem praw podmiotowych bezwzględnych są m.in. prawa rzeczowe (prawo własności), prawa osobiste czy rodzinne.

Prawo względne jest skuteczne tylko wobec określonej osoby lub określonej grupy osób. Oznacza to, że obowiązek ciąży na konkretnej osobie. Podstawowym przykładem praw względnych są te wynikające ze stosunków zobowiązaniowych (wierzytelności).

PRZYKŁAD
1. Prawo podmiotowe bezwzględne
Jan Y ma dom, który jest jego własnością. Ma on prawo do nienaruszania jego własności przez wszystkie osoby. Nikt bezprawnie nie może pozbawić go własności. Ten obowiązek ciąży na wszystkich, a nie na konkretnej grupie osób, np. sąsiadach czy znajomych. Gwarantuje mu to prawo zabezpieczone przez przymus państwowy. A jego naruszenie pociąga za sobą możliwość dochodzenia do przywrócenia tego prawa w drodze powództwa sądowego i sankcje dla osób je naruszających.
2. Prawo podmiotowe względne Anna Z na podstawie pisemnej umowy pożyczki pożyczyła Marlena X 10 000 zł. Pożyczka została udzielona na 3 miesiące. W przypadku braku zwrotu długu pani Annie przysługuje roszczenie o zwrot długu, ale jest ono skuteczne co do zasady tylko wobec dłużniczki. Nie może ona domagać się zwrotu długu od dowolnej osoby.

Cechy prawa podmiotowego

Wśród cech, elementów prawa podmiotowego najogólniej i najczęściej wyróżnia się trzy:

• możliwość swobodnego podejmowania działań w zakresie określonym przez porządek prawny, czyli przepisy prawa,
• prawo domagania się spełnienia żądań uprawnionego, gwarantowane i zabezpieczone przez prawo oraz aparat przymusu państwowego, w tym zwłaszcza sąd,
• konkretną korzyść płynącą z uprawnienia.

W odniesieniu do prawa podmiotowego czasami można też wyróżnić jego składowe, zwane uprawnieniami. Na przykład na prawo własności składają się uprawnienia władania, korzystania i rozporządzania rzeczą.

 

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej